1. 1ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

  1. Από 9-1-2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) για την

  αγορά – πώληση και προκειμένου να υπογραφούν οριστικά συμβόλαια ,

  καθώς και στην περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης ενιαίων

  ακινήτων μεγαλύτερων των 50,00τ.μ. όλων των κατηγοριών χρήσεων που

  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3661/2010

  2. Από 9-1-2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) και για την μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν

  αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

  3. Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται επίσης και για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων “εξοικονομώ κατ΄οικον του ΥΠΕΚΑ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΕΝΑΚ (θα φαίνεται σαν τίτλος κ μόλις

  πατήσεις πάνω του θα ανοίγει το παρακάτω κείμενο)

  Στο ΦΕΚ Β/407/ 9-4-10 δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων

  με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό του κελύφους.

  Το πεδίο εφαρμογής του νόμου (αρθρo 2 ) καθορίζεται  ως εξής :

  1. Για νέα κτίρια και τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά , απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης(ΜΕΑ)

  2. Για  ενιαία κτίρια που πρόκειται να ενοικιασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής

  Απόδοσης (ΠΕΑ) θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011, ενώ για τμηματική μίσθωση κτιρίου η υποχρέωση αρχίζει από τις

  9-1-2012.

  3. Για κτίρια που πρόκειται να μεταβιβασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση  ΠΕΑ  θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011

  Τα παραπάνω διευκρινίζονται με την  2279 εγκύκλιο από  22-12-2010

  Για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ έχουν εκδοθεί επίσης και  οι παρακάτω εγκύκλιοι :

   α) η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )» (οικ. 1603/4.10.2010) και

   β) η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010) 

  γ) η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις

  δ) η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

  ε) η Εγκύκλιος “Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ” (οικ.2021/14/6/2012)

   

 2. 2ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

  Για την Έκδοση Έγκρισης Δόμησης και την Αδεια Δόμησης, σύμφωνα με τον ν.4030/11, απαιτείται σύνταξη

  Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

  Αποτύπωση, οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

  Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στον κύριο του ακινήτου, που επιθυμεί την φυσική εφαρμογή των ορίων

  που περιγράφονται στους τίτλους και στα τοπογραφικά διαγράμματα.

  Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις . Αποτύπωση τεχνικών κατασκευών και απόδοση επιφάνειας κάλυψης ανά στάθμη ή και όγκο.

  Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες) . Για τη διαδικασία κατάτμησης απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ 87, στο οποίο αποτυπώνεται και η βέλτιστη πρόταση κατάτμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

  Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών . Η εφαρμογή των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών απαιτείται σε κάθε τεχνικό έργο που κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλεως και αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

  Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο) . Αυτονόητη είναι η καταρχήν σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε (ΕΓΣΑ 87), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δασαρχείου.

  Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας.

  Κτηματολόγιο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την ένταξη της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, διορθωτικές πράξεις, ενστάσεις.

  Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτείται για τη διόρθωση λαθών και παραλήψεων σε Πράξεις Εφαρμογής, κατά την ένταξη περιοχών σε Σχέδιο Πόλεως

   

  Όλα τα Τοπογραφικά διαγράμματα, εντός και εκτός σχεδίου, συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές  και περιλαμβάνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτητά

  -Αποτύπωση ορίων ιδιοκτησίας

  -Αποτύπωση χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων

  -Αποτύπωση λεπτομερειών (τοιχεία, στηθαία κλπ)

  -Αποτύπωση ορίων ομόρων ιδιοκτησιών

  -Αποτύπωση υφιστάμενης Ρυμοτομικής και Οικοδομικής γραμμής

  -Μελέτη Πολεοδομικών δεδομένων και εφαρμογή τους επί σχεδίου

  -Εξάρτηση στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

  i) Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, ή έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.

  ii)  Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

  iii)   Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών έως 15.000 ευρώ (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

   

 3. 3ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

  Για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ο οποίος αναλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.

  1.  Αυτοψία.

  2.  Προσωρινός υπολογισμός προστίμου και ύψους αμοιβής.

  3.  Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς το μηχανικό για την υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά) και τη διεκπεραίωση της τακτοποίησης.

   

  Β. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

   

  1.  ΑΙΤΗΣΗ από τον μηχανικό στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ (άρθρο 11 παρ. 1 )

  2.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (άρθρο 11 παρ. 2 )

  3.  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ε9 (άρθρο 11 παρ. 3 )

  4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (άρθρο 11 παρ. 4 )

  5.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 11 παρ. 5)

  6.  ΣΧΕΔΙΑ (άρθρο 11 παρ. 6 )

  7.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (άρθρο 11 παρ. 7 )

  8.  ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΗΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ή ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) (άρθρο 11 παρ. 8)

  9.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κατοικιών) (άρθρο 11 παρ. 9 )

  10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 11 παρ. 10 ) :

  500 €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.

  500 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.

  1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.

  1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.

  2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.

  4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.

  8.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

  10.000 €  για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

  11. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 και ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (άρθρο 11 παρ. 11 )

  12.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου (άρθρο 21 παρ.1)

  Τρόπος πληρωμής  (άρθρο 21 παρ.2)

  Με την υπαγωγή στο πρώτο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 102 μηνιαίες ή 17 εξαμηνιαίες δόσεις.

  Με την υπαγωγή στο δεύτερο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις.

  Με την υπαγωγή στο     τρίτο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 60 μηνιαίες ή 10 εξαμηνιαίεςδόσεις.

  – Εφάπαξ καταβολή 20% έκπτωση για υπαγωγή στο πρώτο εξάμηνο (άρθρο 21 παρ.5)

  – Εξώφληση του 30% του ειδικού προστίμου στο πρώτο εξάμηνο , 10% έκπτωση (άρθρο 21 παρ.6)

  (άρθρο 21 παρ.3) ελάχιστη μηνιαία δόση 50 € ή εξαμινιαία 300€

  13.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ή ΤΟΥ 30% ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

  14.  ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (με πληρωμένο το σύνολο ή το 30%)

 4. 4ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  Στατική επάρκεια των κατασκευών .      Κάθε ιδιώτης – ιδιοκτήτης ατομικά οφείλει να

  γνωρίζει την στατική επάρκεια των κατασκευών που χρησιμοποιεί για να στεγάσει τις δραστηριότητες του,

  τόσο τις οικογενειακές όσο και τις επαγγελματικές.

  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ» ΚΤΙΡΙΟΥ

  Κάθε οικοδομή πρέπει να αποκτήσει το «Πράσινο Κουτί»  δηλαδή την  Ηλεκτρονική  του Ταυτότητα  όπως  προβλέπεται από το Νόμο 3843/2010 .

  Σε αυτό θα καταγράφεται όλη η ιστορία του κτιρίου : μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επεμβάσεις, και όλες οι χρήσεις οι οποίες φιλοξενήθηκαν.

  Έτσι ,σε περίπτωση σεισμού ή άλλου βίαιου γεγονότος, θα μπορούν να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του.

  Επίσης, η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών , θα διευκολύνει κάθε φορά που θα απαιτηθεί μια παρέμβαση στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου.

  Το κόστος είναι ελάχιστο και κάτω από τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων.

  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Παράλληλα με την  πολιτεία που σύμφωνα με  τις οδηγίες που συντάχθηκαν από τον ΟΑΣΠ ενεργεί προσεισμικούς ελέγχους στα δημόσια κτίρια , με σκοπό την αποτίμηση της τρωτότητας τους, προτείνεται και η εφαρμογή της μεθοδολογίας να εφαρμοσθεί σε όλες τις κατασκευές με οπτική παρατήρηση και εκτίμηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αποτελούν την «Ταυτότητα του Κτιρίου» ή το λεγόμενο «Πράσινο Κουτί». Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο μελετητής να εφαρμόσει και άλλες αναγνωρισμένες διεθνώς μεθόδους, για τον ίδιο σκοπό.

  Τελικός στόχος είναι με την βαθμονόμηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται τόσο για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου όσο και για τα μη δομικά στοιχεία του κτιρίου (κλίμακες, κουφώματα, δάπεδα, ψευδοροφές, εγκαταστάσεις παροχών, επιπλώσεις κλπ) και τον βαθμό που προκύπτει να επιτρέπεται με την χρήση ειδικών πινάκων ο προσδιορισμός  της τρωτότητας του κτιρίου.

  Στα πλαίσια της σύνταξης της Ταυτότητας του Κτιρίου είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο παραπάνω προσεισμικός έλεγχος που θα ολοκληρώσει και θα βαθμονομήσει το κτίριο πριν το «γεγονός» και σε πολλές περιπτώσεις θα επιτρέψει στους χρήστες να συνειδητοποιήσουν την προέλευση του κινδύνου και να άρουν εκ των προτέρων πολλές από τις αιτίες που κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Πρόκειται για τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτιρίου στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του , μαζί και οι τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Η μελέτη αποκατάστασης ή ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής είναι μια υπολογιστική εργασία στην οποία ενσωματώνεται τόσο η επιστημονική διαίσθηση και εμπειρία του μελετητή, όσο και οι επιλογές του κυρίου του έργου που έχουν να κάνουν με τον βαθμό αντισεισμικής θωράκισης και τη μελλοντική χρήση του κτιρίου.

  Η επιλογές που θα γίνουν εδώ θα επηρεάσουν την μετέπειτα λειτουργία του κτιρίου και την εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα από την οποία θα γνωρίζουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτιρίου. Η συγκεντρωμένη εμπειρία πλέον του τεχνικού κόσμου μαζί με τα διαθέσιμα τεχνικά και υπολογιστικά μέσα της εποχής μας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλής διαβίωσης.

 5. 5ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Οι κύριες κατηγορίες των μελετών και αντίστοιχα των επιβλέψεων που αναλαμβάνει το γραφείο είτε συνολικά είτε τμηματικά είναι οι ακόλουθες : 

  1.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

  2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ,  ΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  3.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

  4.ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

  5.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

  6.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

  7.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  8.ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΝΕΟΥ  Ή ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΚΕΝΑΚ) – (ΜΕΑ)

  9.ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

  10.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  4014/2011

   

  Για κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε κάθε στάδιο της μελέτης ώστε να είναι ενήμερος για την εξέλιξη του έργου.

  Διαβάστε παρακάτω για τα στάδια της μελέτης.

  Η επίβλεψη του έργου περιλαμβάνει δυο κατηγορίες :

  -Την τεχνική επίβλεψη

  -Την διοικητική – οικονομική επίβλεψη

  Η τεχνική επίβλεψη καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό που η τελευταία έχει εκπονηθεί.

  Το μέγεθος και η σπουδαιότητα του έργου, είναι οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του επιπέδου και του βαθμού που απαιτείται για την διοικητική επίβλεψη.

  ΣΤΑΔΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  -Αναγνώριση και τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου ή της έκτασης και αποτύπωση τυχόν υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

  -Χωροθέτηση της κτιριακής εγκατάστασης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

  -Σύνταξη και συμπλήρωση των φακέλων για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς και για όσους απαιτείται (Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Αρχαιολογίας, Δ/νση Βιομηχανίας κλπ.)

  -Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τους Κανονισμούς Ειδικών Κτιριακών Έργων (αν πρόκειται για ειδικό κτίριο)

  -Σύνταξη του Κτιριολογικού Προγράμματος  με το οποίο ορίζεται το είδος του κτιρίου, ή της παρέμβασης και ο σκοπός που εξυπηρετεί στο σύνολό του. Ορίζονται οι επί μέρους λειτουργίες και εγκαταστάσεις του κτιρίου καθώς και οι απαραίτητοι χώροι που τις εξυπηρετούν ή τις υποστηρίζουν. Καθορίζεται και οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και αν πρόκειται για προσθήκη αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων. Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα όπου κωδικοποιούνται οι χώροι του κτιρίου και δηλώνονται τα χαρακτηριστικά τους (επιφάνεια κλπ) σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου και των ισχυόντων Κανονισμών.

   

  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

  -Τεχνική Έκθεση

  – Ανάλυση προγράμματος έργου (κτιριολογικό πρόγραμμα προμελέτης)

  Δεδομένα : Τοπογραφικά, εδαφολογικά , κλιματολογικά

  Δεσμεύσεις περιοχής : Πολεοδομικές , Ρυθμιστικό, Χρήσεις Γης , Αρχαιολογία κλπ.

   

  -Γενική Τεχνική Περιγραφή του Έργου  με Αιτιολογική έκθεση χωροθέτησης και Αρχιτεκτονικής λύσης.

  – Σύνταξη Σχεδίων προδιαγραφών προμελέτης

  – Τοπογραφικά

  – Σχηματικό Προοπτικό ή Αξονομετρικό

  – Γενικής διάταξης και Περιβάλλοντος Χώρου

  – Κατόψεις , Όψεις  – Απαραίτητες Τομές

  – Διάγραμμα κάλυψης

  – Σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισμού (Στατική αντιμετώπιση)

  – Διαγράμματα Εγκαταστάσεων (προμελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων )

  -Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανάλογα με το είδος του έργου και τις ενεργειακές απαιτήσεις του .

  -Έλεγχος απαιτήσεων ΔΕΗ για υποσταθμό μετά από αίτηση.

  -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου

   

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου

  -Σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης

  – Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή του είδους των κατασκευών και των υλικών.

  – Σχέδια

  – Τοπογραφικό – διάταξης κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου,

  – Κυκλοφοριακές συνδέσεις εντός και εκτός γηπέδου.

  – Χάραξη εκσκαφών

  – Διάγραμμα κάλυψης

  – Όλες οι Κατόψεις , Όψεις , Τομές  ( με γενικές διαστάσεις και υψόμετρα των χώρων – θέσεις φερόντων στοιχείων – χώροι μηχανημάτων, αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων).

  – Στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής μελέτης συντάσσεται επίσης η  μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

       – Η Μελέτη Ενεργειακής  Απόδοσης (ΜΕΑ) εφαρμόζεται  από 1/10/2010

  – Οι φάκελοι ΣΑΥ-ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)

  – Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

  -Σύνταξη Στατικής Μελέτης.

  – Σχέδια Στατικής Μελέτης

  – Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

  – Ξυλότυποι ανά στάθμη.

  – Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών

  -Σύνταξη των Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που έχουν καθορισθεί από τη φάση της προμελέτης με αντίστοιχη σύνταξη τευχών υπολογισμών και κατασκευαστικών σχεδίων.

   

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

   

  – Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνει  αρίθμηση κατά πλήρη αντιστοιχία της αρίθμησης έκαστου χώρου των κτιρίων με λεπτομερή ανάλυση των εκτελουμένων εργασιών, των μεθόδων και των υλικών κατασκευής εκάστου στοιχείου ξεχωριστά.

  –  Πίνακας χώρων (Κτιριολογικό Πρόγραμμα)

  – Σχέδια Κατασκευής: Πλέον των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Οριστικής Μελέτης περιλαμβάνει επίσης:

  -Χαρακτηριστικές τομές

  – Πίνακες κουφωμάτων

  -Πίνακες λεπτομερειών με όλες τις διαστάσεις, τις σχετικές στάθμες , τον τύπο και τις διαστάσεις όλων των ανοιγμάτων – κουφωμάτων, τις στάθμες των ποδιών των κατωφλιών και των υπερθύρων, τη θέση και τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων, των υδραυλικών υποδοχέων-υδρορροών, το είδος κατασκευής των τοίχων πλήρωσης και των δαπέδων. Πλήρη αντιστοιχία των παραπάνω στα κατασκευαστικά σχέδια.

  -Σχέδια Λεπτομερειών

  -Σχέδια κουφωμάτων και Τομές κουφωμάτων

  -Πίνακες κλιμάκων

  -Τομές σε όλο το ύψος σε χαρακτηριστικές θέσεις.

  -Σχέδια κατασκευής ψευδοροφών και λεπτομέρειες

  -Σχέδια λεπτομερειών (Στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών)

  -Σχέδια λεπτομερειών (Επενδύσεων, Δάπεδο στρώσεων,)

  -Σχέδια λεπτομερειών (Αρμών διαστολής σε όλες τις θέσεις)

  -Σχέδια κατασκευής και λεπτομερειών (Μονώσεων )

   

 6. 6ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

  Το γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη ή την τμηματική κατασκευή έργων, με συνεργεία, άρτια οργανωμένα κάθε ειδικότητας. Το κόστος υπολογίζεται με αναλυτικό τρόπο (υλικά , εργασία, συνθήκες ), συμφωνείται το εργολαβικό αντάλλαγμα στο οποίο περιλαμβάνεται και η εργασία της κοστολόγησης και της επίβλεψης.  Έτσι πετυχαίνεται η καλύτερη δυνατή πρόταση.

  Η σύνταξη των συμφωνητικών γίνεται με γνώμονα την εξασφάλιση του πελάτη έναντι όλων των κινδύνων, με τρόπο που να είναι σαφές το σημείο που σταματά η ευθύνη του υπεργολάβου και αρχίζει η δική του .

  Ειδικότερα στην περίπτωση ανακαίνισης κατοικίας ή καταστήματος, μετά από επίσκεψη στον χώρο, συντάσσεται  ολοκληρωμένη προσφορά πάνω στην αρχιτεκτονική λύση στην οποία έχουμε καταλήξει.

  Σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού κόστους ανακαίνισης έχουν τα υφιστάμενα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.α. ) όσο αφορά την όδευσή τους και την κατάσταση των υλικών τους. Πριν τη διαμόρφωση της τελικής προσφοράς μας , αποτυπώνονται τα υφιστάμενα δίκτυα , ώστε  το  κόστος αντικατάστασης ή τροποποίησης των εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση και ηλεκτρικά) να είναι απολύτως προβλέψιμο και ρεαλιστικό.

   

 7. 7ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Αδεια Δόμησης και Έλεγχος των Κατασκευών (Ν.4030/11- ΦΕΚ 249 Α/2011)

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/12-ΦΕΚ 74Α/2012) – ΝΟΚ 2012

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  4 ΤΟΥ Ν.4067/12 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν.4178/13

   

   

  Δίνεται μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει :

  1. Κτιριολογική λύση – πρόταση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας.

  2. Οικονομική πρόταση – προσφορά επίσης προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες (καταρχήν για το κόστος της άδειας οικοδομής, αναλυτική μελέτη, επίβλεψη και φορολογικά) .

   

   

  ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4067/12 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ Ν.4178/13 – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ )

   

  ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ :

   

  α. Κατεδάφιση κατασκευών.  Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.

  β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.

  γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

  δ. Κατασκευή πισίνας.

  ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

  στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.

  ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.

  η. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.


 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

  1. Από 9-1-2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) για την

  αγορά – πώληση και προκειμένου να υπογραφούν οριστικά συμβόλαια ,

  καθώς και στην περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης ενιαίων

  ακινήτων μεγαλύτερων των 50,00τ.μ. όλων των κατηγοριών χρήσεων που

  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3661/2010

  2. Από 9-1-2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση (ΠΕΑ) και για την μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν

  αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

  3. Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται επίσης και για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων “εξοικονομώ κατ΄οικον του ΥΠΕΚΑ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΕΝΑΚ (θα φαίνεται σαν τίτλος κ μόλις

  πατήσεις πάνω του θα ανοίγει το παρακάτω κείμενο)

  Στο ΦΕΚ Β/407/ 9-4-10 δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων

  με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό του κελύφους.

  Το πεδίο εφαρμογής του νόμου (αρθρo 2 ) καθορίζεται  ως εξής :

  1. Για νέα κτίρια και τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά , απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης(ΜΕΑ)

  2. Για  ενιαία κτίρια που πρόκειται να ενοικιασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής

  Απόδοσης (ΠΕΑ) θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011, ενώ για τμηματική μίσθωση κτιρίου η υποχρέωση αρχίζει από τις

  9-1-2012.

  3. Για κτίρια που πρόκειται να μεταβιβασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση  ΠΕΑ  θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011

  Τα παραπάνω διευκρινίζονται με την  2279 εγκύκλιο από  22-12-2010

  Για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ έχουν εκδοθεί επίσης και  οι παρακάτω εγκύκλιοι :

   α) η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )» (οικ. 1603/4.10.2010) και

   β) η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010) 

  γ) η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις

  δ) η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

  ε) η Εγκύκλιος “Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ” (οικ.2021/14/6/2012)

   

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

  Για την Έκδοση Έγκρισης Δόμησης και την Αδεια Δόμησης, σύμφωνα με τον ν.4030/11, απαιτείται σύνταξη

  Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

  Αποτύπωση, οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

  Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στον κύριο του ακινήτου, που επιθυμεί την φυσική εφαρμογή των ορίων

  που περιγράφονται στους τίτλους και στα τοπογραφικά διαγράμματα.

  Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις . Αποτύπωση τεχνικών κατασκευών και απόδοση επιφάνειας κάλυψης ανά στάθμη ή και όγκο.

  Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες) . Για τη διαδικασία κατάτμησης απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ 87, στο οποίο αποτυπώνεται και η βέλτιστη πρόταση κατάτμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

  Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών . Η εφαρμογή των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών απαιτείται σε κάθε τεχνικό έργο που κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλεως και αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

  Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο) . Αυτονόητη είναι η καταρχήν σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε (ΕΓΣΑ 87), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δασαρχείου.

  Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας.

  Κτηματολόγιο. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την ένταξη της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, διορθωτικές πράξεις, ενστάσεις.

  Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτείται για τη διόρθωση λαθών και παραλήψεων σε Πράξεις Εφαρμογής, κατά την ένταξη περιοχών σε Σχέδιο Πόλεως

   

  Όλα τα Τοπογραφικά διαγράμματα, εντός και εκτός σχεδίου, συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές  και περιλαμβάνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτητά

  -Αποτύπωση ορίων ιδιοκτησίας

  -Αποτύπωση χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων

  -Αποτύπωση λεπτομερειών (τοιχεία, στηθαία κλπ)

  -Αποτύπωση ορίων ομόρων ιδιοκτησιών

  -Αποτύπωση υφιστάμενης Ρυμοτομικής και Οικοδομικής γραμμής

  -Μελέτη Πολεοδομικών δεδομένων και εφαρμογή τους επί σχεδίου

  -Εξάρτηση στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

  i) Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, ή έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.

  ii)  Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.

  iii)   Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών έως 15.000 ευρώ (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

   

 • ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

  Για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ο οποίος αναλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.

  1.  Αυτοψία.

  2.  Προσωρινός υπολογισμός προστίμου και ύψους αμοιβής.

  3.  Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς το μηχανικό για την υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά) και τη διεκπεραίωση της τακτοποίησης.

   

  Β. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

   

  1.  ΑΙΤΗΣΗ από τον μηχανικό στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ (άρθρο 11 παρ. 1 )

  2.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (άρθρο 11 παρ. 2 )

  3.  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ε9 (άρθρο 11 παρ. 3 )

  4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (άρθρο 11 παρ. 4 )

  5.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 11 παρ. 5)

  6.  ΣΧΕΔΙΑ (άρθρο 11 παρ. 6 )

  7.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (άρθρο 11 παρ. 7 )

  8.  ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΗΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ή ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) (άρθρο 11 παρ. 8)

  9.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (πλην κατοικιών) (άρθρο 11 παρ. 9 )

  10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 11 παρ. 10 ) :

  500 €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.

  500 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.

  1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.

  1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.

  2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.

  4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.

  8.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

  10.000 €  για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

  11. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 και ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (άρθρο 11 παρ. 11 )

  12.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου (άρθρο 21 παρ.1)

  Τρόπος πληρωμής  (άρθρο 21 παρ.2)

  Με την υπαγωγή στο πρώτο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 102 μηνιαίες ή 17 εξαμηνιαίες δόσεις.

  Με την υπαγωγή στο δεύτερο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις.

  Με την υπαγωγή στο     τρίτο 6μηνο από την δημοσίευση του νόμου : 60 μηνιαίες ή 10 εξαμηνιαίεςδόσεις.

  – Εφάπαξ καταβολή 20% έκπτωση για υπαγωγή στο πρώτο εξάμηνο (άρθρο 21 παρ.5)

  – Εξώφληση του 30% του ειδικού προστίμου στο πρώτο εξάμηνο , 10% έκπτωση (άρθρο 21 παρ.6)

  (άρθρο 21 παρ.3) ελάχιστη μηνιαία δόση 50 € ή εξαμινιαία 300€

  13.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ή ΤΟΥ 30% ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

  14.  ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (με πληρωμένο το σύνολο ή το 30%)

 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  Στατική επάρκεια των κατασκευών .      Κάθε ιδιώτης – ιδιοκτήτης ατομικά οφείλει να

  γνωρίζει την στατική επάρκεια των κατασκευών που χρησιμοποιεί για να στεγάσει τις δραστηριότητες του,

  τόσο τις οικογενειακές όσο και τις επαγγελματικές.

  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ» ΚΤΙΡΙΟΥ

  Κάθε οικοδομή πρέπει να αποκτήσει το «Πράσινο Κουτί»  δηλαδή την  Ηλεκτρονική  του Ταυτότητα  όπως  προβλέπεται από το Νόμο 3843/2010 .

  Σε αυτό θα καταγράφεται όλη η ιστορία του κτιρίου : μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επεμβάσεις, και όλες οι χρήσεις οι οποίες φιλοξενήθηκαν.

  Έτσι ,σε περίπτωση σεισμού ή άλλου βίαιου γεγονότος, θα μπορούν να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του.

  Επίσης, η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών , θα διευκολύνει κάθε φορά που θα απαιτηθεί μια παρέμβαση στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου.

  Το κόστος είναι ελάχιστο και κάτω από τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων.

  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Παράλληλα με την  πολιτεία που σύμφωνα με  τις οδηγίες που συντάχθηκαν από τον ΟΑΣΠ ενεργεί προσεισμικούς ελέγχους στα δημόσια κτίρια , με σκοπό την αποτίμηση της τρωτότητας τους, προτείνεται και η εφαρμογή της μεθοδολογίας να εφαρμοσθεί σε όλες τις κατασκευές με οπτική παρατήρηση και εκτίμηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αποτελούν την «Ταυτότητα του Κτιρίου» ή το λεγόμενο «Πράσινο Κουτί». Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο μελετητής να εφαρμόσει και άλλες αναγνωρισμένες διεθνώς μεθόδους, για τον ίδιο σκοπό.

  Τελικός στόχος είναι με την βαθμονόμηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται τόσο για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου όσο και για τα μη δομικά στοιχεία του κτιρίου (κλίμακες, κουφώματα, δάπεδα, ψευδοροφές, εγκαταστάσεις παροχών, επιπλώσεις κλπ) και τον βαθμό που προκύπτει να επιτρέπεται με την χρήση ειδικών πινάκων ο προσδιορισμός  της τρωτότητας του κτιρίου.

  Στα πλαίσια της σύνταξης της Ταυτότητας του Κτιρίου είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο παραπάνω προσεισμικός έλεγχος που θα ολοκληρώσει και θα βαθμονομήσει το κτίριο πριν το «γεγονός» και σε πολλές περιπτώσεις θα επιτρέψει στους χρήστες να συνειδητοποιήσουν την προέλευση του κινδύνου και να άρουν εκ των προτέρων πολλές από τις αιτίες που κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Πρόκειται για τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτιρίου στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του , μαζί και οι τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  Η μελέτη αποκατάστασης ή ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής είναι μια υπολογιστική εργασία στην οποία ενσωματώνεται τόσο η επιστημονική διαίσθηση και εμπειρία του μελετητή, όσο και οι επιλογές του κυρίου του έργου που έχουν να κάνουν με τον βαθμό αντισεισμικής θωράκισης και τη μελλοντική χρήση του κτιρίου.

  Η επιλογές που θα γίνουν εδώ θα επηρεάσουν την μετέπειτα λειτουργία του κτιρίου και την εναπομένουσα φέρουσα ικανότητα από την οποία θα γνωρίζουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτιρίου. Η συγκεντρωμένη εμπειρία πλέον του τεχνικού κόσμου μαζί με τα διαθέσιμα τεχνικά και υπολογιστικά μέσα της εποχής μας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλής διαβίωσης.

 • ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Οι κύριες κατηγορίες των μελετών και αντίστοιχα των επιβλέψεων που αναλαμβάνει το γραφείο είτε συνολικά είτε τμηματικά είναι οι ακόλουθες : 

  1.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

  2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ,  ΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  3.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

  4.ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

  5.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

  6.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

  7.ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  8.ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΝΕΟΥ  Ή ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΚΕΝΑΚ) – (ΜΕΑ)

  9.ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

  10.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  4014/2011

   

  Για κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε κάθε στάδιο της μελέτης ώστε να είναι ενήμερος για την εξέλιξη του έργου.

  Διαβάστε παρακάτω για τα στάδια της μελέτης.

  Η επίβλεψη του έργου περιλαμβάνει δυο κατηγορίες :

  -Την τεχνική επίβλεψη

  -Την διοικητική – οικονομική επίβλεψη

  Η τεχνική επίβλεψη καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό που η τελευταία έχει εκπονηθεί.

  Το μέγεθος και η σπουδαιότητα του έργου, είναι οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του επιπέδου και του βαθμού που απαιτείται για την διοικητική επίβλεψη.

  ΣΤΑΔΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  -Αναγνώριση και τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου ή της έκτασης και αποτύπωση τυχόν υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

  -Χωροθέτηση της κτιριακής εγκατάστασης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

  -Σύνταξη και συμπλήρωση των φακέλων για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς και για όσους απαιτείται (Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Αρχαιολογίας, Δ/νση Βιομηχανίας κλπ.)

  -Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τους Κανονισμούς Ειδικών Κτιριακών Έργων (αν πρόκειται για ειδικό κτίριο)

  -Σύνταξη του Κτιριολογικού Προγράμματος  με το οποίο ορίζεται το είδος του κτιρίου, ή της παρέμβασης και ο σκοπός που εξυπηρετεί στο σύνολό του. Ορίζονται οι επί μέρους λειτουργίες και εγκαταστάσεις του κτιρίου καθώς και οι απαραίτητοι χώροι που τις εξυπηρετούν ή τις υποστηρίζουν. Καθορίζεται και οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και αν πρόκειται για προσθήκη αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων. Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα όπου κωδικοποιούνται οι χώροι του κτιρίου και δηλώνονται τα χαρακτηριστικά τους (επιφάνεια κλπ) σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου και των ισχυόντων Κανονισμών.

   

  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

  -Τεχνική Έκθεση

  – Ανάλυση προγράμματος έργου (κτιριολογικό πρόγραμμα προμελέτης)

  Δεδομένα : Τοπογραφικά, εδαφολογικά , κλιματολογικά

  Δεσμεύσεις περιοχής : Πολεοδομικές , Ρυθμιστικό, Χρήσεις Γης , Αρχαιολογία κλπ.

   

  -Γενική Τεχνική Περιγραφή του Έργου  με Αιτιολογική έκθεση χωροθέτησης και Αρχιτεκτονικής λύσης.

  – Σύνταξη Σχεδίων προδιαγραφών προμελέτης

  – Τοπογραφικά

  – Σχηματικό Προοπτικό ή Αξονομετρικό

  – Γενικής διάταξης και Περιβάλλοντος Χώρου

  – Κατόψεις , Όψεις  – Απαραίτητες Τομές

  – Διάγραμμα κάλυψης

  – Σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισμού (Στατική αντιμετώπιση)

  – Διαγράμματα Εγκαταστάσεων (προμελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων )

  -Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανάλογα με το είδος του έργου και τις ενεργειακές απαιτήσεις του .

  -Έλεγχος απαιτήσεων ΔΕΗ για υποσταθμό μετά από αίτηση.

  -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου

   

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου

  -Σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης

  – Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή του είδους των κατασκευών και των υλικών.

  – Σχέδια

  – Τοπογραφικό – διάταξης κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου,

  – Κυκλοφοριακές συνδέσεις εντός και εκτός γηπέδου.

  – Χάραξη εκσκαφών

  – Διάγραμμα κάλυψης

  – Όλες οι Κατόψεις , Όψεις , Τομές  ( με γενικές διαστάσεις και υψόμετρα των χώρων – θέσεις φερόντων στοιχείων – χώροι μηχανημάτων, αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων).

  – Στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής μελέτης συντάσσεται επίσης η  μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.

       – Η Μελέτη Ενεργειακής  Απόδοσης (ΜΕΑ) εφαρμόζεται  από 1/10/2010

  – Οι φάκελοι ΣΑΥ-ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)

  – Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

  -Σύνταξη Στατικής Μελέτης.

  – Σχέδια Στατικής Μελέτης

  – Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

  – Ξυλότυποι ανά στάθμη.

  – Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών

  -Σύνταξη των Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που έχουν καθορισθεί από τη φάση της προμελέτης με αντίστοιχη σύνταξη τευχών υπολογισμών και κατασκευαστικών σχεδίων.

   

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

   

  – Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνει  αρίθμηση κατά πλήρη αντιστοιχία της αρίθμησης έκαστου χώρου των κτιρίων με λεπτομερή ανάλυση των εκτελουμένων εργασιών, των μεθόδων και των υλικών κατασκευής εκάστου στοιχείου ξεχωριστά.

  –  Πίνακας χώρων (Κτιριολογικό Πρόγραμμα)

  – Σχέδια Κατασκευής: Πλέον των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Οριστικής Μελέτης περιλαμβάνει επίσης:

  -Χαρακτηριστικές τομές

  – Πίνακες κουφωμάτων

  -Πίνακες λεπτομερειών με όλες τις διαστάσεις, τις σχετικές στάθμες , τον τύπο και τις διαστάσεις όλων των ανοιγμάτων – κουφωμάτων, τις στάθμες των ποδιών των κατωφλιών και των υπερθύρων, τη θέση και τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων, των υδραυλικών υποδοχέων-υδρορροών, το είδος κατασκευής των τοίχων πλήρωσης και των δαπέδων. Πλήρη αντιστοιχία των παραπάνω στα κατασκευαστικά σχέδια.

  -Σχέδια Λεπτομερειών

  -Σχέδια κουφωμάτων και Τομές κουφωμάτων

  -Πίνακες κλιμάκων

  -Τομές σε όλο το ύψος σε χαρακτηριστικές θέσεις.

  -Σχέδια κατασκευής ψευδοροφών και λεπτομέρειες

  -Σχέδια λεπτομερειών (Στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών)

  -Σχέδια λεπτομερειών (Επενδύσεων, Δάπεδο στρώσεων,)

  -Σχέδια λεπτομερειών (Αρμών διαστολής σε όλες τις θέσεις)

  -Σχέδια κατασκευής και λεπτομερειών (Μονώσεων )

   

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

  Το γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη ή την τμηματική κατασκευή έργων, με συνεργεία, άρτια οργανωμένα κάθε ειδικότητας. Το κόστος υπολογίζεται με αναλυτικό τρόπο (υλικά , εργασία, συνθήκες ), συμφωνείται το εργολαβικό αντάλλαγμα στο οποίο περιλαμβάνεται και η εργασία της κοστολόγησης και της επίβλεψης.  Έτσι πετυχαίνεται η καλύτερη δυνατή πρόταση.

  Η σύνταξη των συμφωνητικών γίνεται με γνώμονα την εξασφάλιση του πελάτη έναντι όλων των κινδύνων, με τρόπο που να είναι σαφές το σημείο που σταματά η ευθύνη του υπεργολάβου και αρχίζει η δική του .

  Ειδικότερα στην περίπτωση ανακαίνισης κατοικίας ή καταστήματος, μετά από επίσκεψη στον χώρο, συντάσσεται  ολοκληρωμένη προσφορά πάνω στην αρχιτεκτονική λύση στην οποία έχουμε καταλήξει.

  Σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού κόστους ανακαίνισης έχουν τα υφιστάμενα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.α. ) όσο αφορά την όδευσή τους και την κατάσταση των υλικών τους. Πριν τη διαμόρφωση της τελικής προσφοράς μας , αποτυπώνονται τα υφιστάμενα δίκτυα , ώστε  το  κόστος αντικατάστασης ή τροποποίησης των εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση και ηλεκτρικά) να είναι απολύτως προβλέψιμο και ρεαλιστικό.

   

 • ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Αδεια Δόμησης και Έλεγχος των Κατασκευών (Ν.4030/11- ΦΕΚ 249 Α/2011)

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/12-ΦΕΚ 74Α/2012) – ΝΟΚ 2012

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  4 ΤΟΥ Ν.4067/12 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν.4178/13

   

   

  Δίνεται μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει :

  1. Κτιριολογική λύση – πρόταση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας.

  2. Οικονομική πρόταση – προσφορά επίσης προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες (καταρχήν για το κόστος της άδειας οικοδομής, αναλυτική μελέτη, επίβλεψη και φορολογικά) .

   

   

  ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4067/12 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ Ν.4178/13 – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ )

   

  ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ :

   

  α. Κατεδάφιση κατασκευών.  Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.

  β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.

  γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

  δ. Κατασκευή πισίνας.

  ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

  στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.

  ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.

  η. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.