ΠΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στο άρθρο 19 παρ.3 και παρ.4 του ν.4178/2013 , προβλέπεται έκπτωση 60% , δηλαδή καταβάλλεται το 40% του προστίμου , εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού ΔΕΝ έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000).

Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν και για την κύρια και μοναδική κατοικία.

Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μειώσεως του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.

Πλήρως η παρ.3 του άρθρθυ 19 του ν.4178/2013 , όπως διευκρινίστηκε από τις εγκυκλίους 3 και 4 :

παρ.3 :Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών (3.000) χιλιάδων, καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για την εφαρμογή του άρθρου 17 του παρόντος πληρούται εφόσον για τις στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) τ.μ. για κάθε τέκνο.

Εγκύκλιος 3 (1-10-2013) :Το κατά πόσον η κατοικία είναι κύρια και µοναδική προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα. Για την κύρια και µοναδική κατοικία επιφάνειας µεγαλύτερης των 70 τ.µ. η µείωση του ενιαίου ειδικού προστίµου εφαρμόζεται µόνο στην επιφάνεια των 70 τ.µ. σε ένα φύλλο καταγραφής και η επιπλέον επιφάνεια σε άλλο φύλλο καταγραφής, υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς τη ανωτέρω µείωση.

Εγκύκλιος 4 (3/12/13) :Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζεται εξαιρετικά µείωση του ποσού του προστίµου για περιπτώσεις κύριας και µοναδικής κατοικίας ως αναλύεται διεξοδικά.

Για την εφαρµογή του συντελεστή 40% της κύριας και µοναδικής κατοικίας θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας, ανάλογα µε τα άτοµα, δεν υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. προσαυξανόµενο κατά τριάντα (30) τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.µ. επιπλέον για πάνω από δύο τέκνα, δηλ. ανώτατη επιφάνεια 120 τ.µ.

Αντίθετα, για την εφαρµογή της µείωσης του προστίµου για την κύρια κατοικία των ειδικών οµάδων πληθυσμού του άρθρου 17 του ν. 4178/13, θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας, µε βάση τα άτοµα, δεν υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ. προσαυξανόµενο κατά δεκαπέντε (15) τ.µ. για κάθε τέκνο χωρίς όµως περιορισµό. Στα ανωτέρω τετραγωνικά προσµετράται το σύνολο των κτισµάτων, νοµίµων και αυθαιρέτων

Πλήρως η παρ.4 του άρθρθυ 19 του ν.4178/2013 , όπως διευκρινίστηκε από τις εγκυκλίους 3 και 4 :

παρ.4 :  Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μειώσεως του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.

 

Share Tweet Pin it