ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στο Α’  Κεφάλαιο του Νόμου 3843/2010 , που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α62/2010 με τον τίτλο   “Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις”  καθιερώνεται  η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙKH ΤΑΥΤOΤΗΤΑ ΚΤΙΡIΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός  “Σκοπός των άρθρων 1-4 είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης”

 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής  “Παρ.1. Στις διατάξεις των άρθρων 1-4 υπάγονται όλα τα κτίρια που ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1.1.2011 (1.3.2012 – όπως ισχύει).

Παρ.2.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος και σε υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2011 (1.3.2012– όπως έχει τροποποιηθεί). Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να εξειδικεύεται και να προσαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 1-4 και για τα υφιστάμενα κτίρια και να ρυθμίζεται κάθε θέμα για την εφαρμογή της.”

Όπως προκύπτει και από τον νόμο (σ/ν) για τα αυθαίρετα , σύντομα θα ενεργοποιηθεί , με προεδρικό Διάταγμα, η Ταυτότητα Κτιρίου που προβλέπει ο παραπάνω Νόμος , για να αντικαταστήσει και την υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που θα απαιτείτε για κάθε μεταβίβαση και στην οποία θα βεβαιώνεται η νομιμότητα του κτίσματος .

 

Share Tweet Pin it